language icon language icon

language icon facebook icon

 
FUNDACJA CORRESPONDANCE DES ARTS
S T A T U T
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne                
# 1
Fundacja pod nazwą „CORRESPONDANCE DES ARTS”, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Janusza Pawła Tryznę aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Łodzi w dniu 5 stycznia 1990  za rep. A Nr II-49/90 działa na podstawie obowiązującej ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
# 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
# 3
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem „Fundacja CORRESPONDANCE DES ARTS” oraz podłużnej: MUZEUM KSIĄZKI ARTYSTYCZNEJ Fundacja Correspondance des Arts.
# 4
1.Dla celów korespondencyjnych Fundacja używa papierów firmowych ze znakami graficznymi wg wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.  Ze względu na współpracę z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniami nazwy w językach obcych.
# 5
Siedzibą Fundacji jest Łódź.
# 6
1. Terenem działalności Fundacji jest terytorium państwa polskiego.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych, kulturalnych i gospodarczych Fundacja moze prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.
# 7
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania działania Fundacji
# 8
Celem Fundacji jest:
a. prowadzenie i rozwijanie Muzeum Książki Artystycznej zgodnie z jego statutem
b. prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności edytorskiej, zwłaszcza związanej z książką artystyczną, bibliofilską i innymi formami książki niskonakładowej, np: poetyckiej
c. prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw, akcji i działań realizujących ideę „korespondencji sztuk” i interdyscyplinarnego pojmowania kultury
d. ochrona zabytków kultury materialnej i technicznej związanych z książką
e. inicjowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie sztuki książki, kultury i dziedzictwa narodowego.
# 9
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. promowanie Muzeum Książki Artystycznej w kraju i za granicą oraz zabieganie wokół organizacyjnych i materialnych podstaw jego egzystencji
2. zapewnienie środków na działalność statutową Muzeum Książki Artystycznej
3. niesienie pomocy finansowej i rzeczowej wydawcom i twórcom książek artystycznych, bibliofilskich, niskonakładowych w postaci stypendiów i dotacji
4. inicjowanie, wspieranie i propagowanie przedsięwzięć wydawniczych, artystycznych i poligraficznych, które służą rozwojowi książki, szczególnie książki polskiej
5. poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości tkwiących w różnych dziedzinach sztuki, wiedzy i techniki poprzez kontakty interdyscyplinarne i wymianę informacji
6. zbieranie, remontowanie, poszukiwanie nowych funkcji i udostępnianie zabytkowych obiektów kultury materialnej związanych z książką
7. oddziaływanie na opinię publiczną w kierunku zainteresowania jej sztuką książki poprzez media, internet, wystawy, konkursy, wykłady, pokazy, etc.
8. współpracę z innymi podobnymi organizacjami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi w kraju i za granicą
9. współpracę z władzami państwowymi i lokalnymi w zakresie zadań statutowych
10. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
# 10
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny  w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)  i 100 $ (słownie: sto dolarów amerykańskich), co stanowi fundusz założycielski.
# 11
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji
2. subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju jak i z zagranicy
3. odsetki bankowe.
 
ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji
# 12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
# 13
1. Rada Fundacji składa się z 4-15 osób powołanych przez Fundatora z własnej inicjatywy, na wniosek członków Rady lub Zarządu. W skład Rady Fundacji wchodzi z urzędu Fundator.
2. Członkiem  Rady Fundacji może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, która działa wówczas za pośrednictwem przedstawiciela.
3. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada spośród swego grona.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swe funkcje społecznie z zachowaniem prawa do zwrotu kosztów przybycia na posiedzenie Rady.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Fundatora, Rada może przyznać Przewodniczącemu stosowne wynagrodzenie.
6. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację.
# 14
Rada Fundacji upoważniona jest w szczególności do:
1. powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz do przyznawania im wynagrodzeń
2. inicjowania kierunków działalności Fundacji
3. przyjmowania okresowych sprawozdań Zarządu z działalności publicznej i gospodarczo-finansowej Fundacji
4. opiniowania projektów i programów działania Fundacji
5. wyrażania opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd
6. wyrażania opinii w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej Statutu
7. uchwalania regulaminu Rady i Zarządu Fundacji
8. reprezentowania Fundacji na zewnątrz i propagowania celów, dla których Fundacja powstała
# 15
1. Rada Fundacji prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających większością głosów obecnych na posiedzeniu jej członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Fundacji może zapraszać na swoje posiedzenie osoby nie będące jej członkami. Osoby zaproszone mają tylko głos doradczy.
3. W celu przygotowania swojego stanowiska Rada Fundacji może powoływać zespoły robocze składające się zarówno z członków Rady jak i specjalistów z zewnątrz.
# 16
1. Zarząd Fundacji składa się z 3-9 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, która dokonuje także rozdziału funkcji między poszczególnymi członkami Zarządu.
4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów.          W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa.
6. Fundator bądź Przewodniczący Rady Fundacji może zawiesić w pełnieniu czynności każdego członka Zarzadu w każdym czasie, aż do momentu podjęcia decyzji przez Radę Fundacji, która może w każdym czasie odwołać członka Zarządu.
7. Uchwały Zarządu Fundacji nabierają mocy urzędowej, o ile w ciągu 7 dni od ich podjęcia ani Fundator ani Przewodniczący Rady Fundacji lub też osoby przez nich upoważnione nie zgłoszą zastrzeżeń. Swoje zastrzeżenia Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji zgłaszają na piśmie prezesowi Zarządu i w każdej chwili mogą je wycofać.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy z członków Zarządu jednoosobowo, z zachowaniem postanowień ust.5
# 17
1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w statucie do kompetencji innych organów Fundacji. W szczególności zaś Zarząd:
a. kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów i wyniki społeczne oraz finansowo-gospodarcze
b. reprezentuje Fundację na zewnątrz w granicach określonych przez Radę Fundacji
c. tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, biura, zakłady, wydawnictwa, agendy i inne placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje  w formie regulaminów
d. powołuje merytoryczne komisje d/s stypendiów i dotacji
e. zapewnia obsługę posiedzeń Rady Fundacji 
2. Zarząd Fundacji ma prawo zwrócić się do Rady Fundacji z propozycją zawężenia lub rozszerzenia zakresu jego kompetencji i odpowiedzialności.
# 18
Rada Fundacji a także Zarząd Fundacji zbierają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (Zarząd) i raz na rok (Rada).  Fundator lub Przewodniczący Rady Fundacji mogą w każdej chwili zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady lub Zarządu w określonych sprawach.
 
ROZDZIAŁ V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz gospodarki finansowej i ewidencji księgowej
# 19
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie wszelkiej produkcji, usług, handlu i doradztwa a przede wszystkim w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, działalności handlowej i pośredniczej, turystyczno-wypoczynkowej, fonograficznej i filmowej, szkoleniowej i reklamowej oraz w zakresie obrotu prawami autorskimi i wydawniczymi.  
# 20
Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone mogą być przez Zarząd środki z:
1. funduszu założycielskiego
2. odsetek bankowych
3. darowizn, spadków i zapisów jeśli darczyńca lub ofiarodawca nie postanowił inaczej
4. środków uzyskanych z dochodów działalności gospodarczej w wielkości corocznie określonej przez Radę Fundacji
# 21
1. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez wyodrębnione decyzją Zarządu jednostki organizacyjne jak: zakłady, wydawnictwa, przedstawicielstwa, biura, agencje, inne placówki.
2. Kierownika jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powołuje Zarząd.
3. Kierownik jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
4. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
5. Fundacja może zawiązywać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.
# 22
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową wg zasad przewidzianych dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, którzy obowiązani są do prowadzenia ksiąg handlowych, chyba że obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa postanawiają inaczej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia, nagrody dla pracownikówzatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji.
3. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad obowiązujących nieuspołecznione podmioty gospodarcze będące osobami prawnymi.
4. Wydatki w walutach obcych, ponoszone za granicą i w kraju są finansowane z zagranicznych środków płatniczych Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
 
ROZDZIAŁ VI
Łączenie Fundacji, zmiany statutu Fundacji
# 23
1. Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu fundacji.
2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu z pisemnego upoważnienia Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji, udzielonego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.
# 24
Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana przez Fundatora po wysłuchaniu opinii Rady Fundacji i z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.
 
ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Fundacji
# 25
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwałę zatwierdza Rada Fundacji.
3. Środki majątkowe Fundacji pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznacza się na cele określone w #8.
4. O decyzji likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia Ministra Kultury.
 
ROZDZIAŁ VIII 
Postanowienia końcowe
# 26
1. Fundacja może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Nagrody oraz wyróżnienia honorowe przyznaje Rada Fundacji z inicjatywy Fundatora, członka Rady lub Zarządu.
# 27
W przypadku śmierci Fundatora w prawa jego wstępuje osoba wyznaczona w tym celu aktem jego woli lub w braku takiej osoby – spadkobierca,  a w razie wielości spadkobierców – spadkobierca wybrany przez Radę Fundacji.
# 28
Fundator ma prawo czasowo lub na stałe zrzec się swoich uprawnień na rzecz osoby prawnej lub fizycznej wskazanej przez niego.
 
Fundator:
Janusz Paweł Tryzno